Voorwaarden

Algemene voorwaarden en betalingscondities Servicebureau SansSouci
Artikel 1. Definitie overeenkomst

 1. De schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en Servicebureau SansSouci tot het verrichten van diensten ten behoeve van de opdrachtgever.

Artikel 2. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Servicebureau SansSouci zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. In de overeenkomst tussen Servicebureau SansSouci en de opdrachtgever is de duur voor de gevraagde diensten vastgelegd.
 3. De offerte van Servicebureau SansSouci is zeven dagen geldig. Door de offerte voor accoord ondertekend terug te sturen per post of te bevestigen per email is er een overeenkomst tussen opdrachtgever en Servicebureau SansSouci.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst

 1. Servicebureau SansSouci stelt in overleg met de opdrachtgever de wijze vast waarop de diensten worden uitgevoerd alsmede de plaats waar de diensten worden uitgevoerd.
 2. Servicebureau SansSouci draagt zorg voor de organisatie van de uitvoering van de overeenkomst en een gedegen afhandeling daarvan zonder tussenkomst van derden.

Artikel 4. Opzegging van overeenkomst

 1. Opzegging door opdrachtgever of Servicebureau SansSouci kan alleen per aangetekende brief.
 2. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst door Servicebureau SansSouci dient minimaal 14 dagen van te voren plaats te vinden.
 3. Tussentijds opzeggen van de overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal zeven dagen van tevoren plaats te vinden.
 4. In geval van overlijden, tijdelijke opname in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis van opdrachtgever is sprake van opzeggen zonder opzegtermijn.

Artikel 5. Privacy

 1. Servicebureau SansSouci zal de persoonsgegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en nooit ter beschikking stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Servicebureau SansSouci alleen gebruikt voor het opstellen van facturen en verzending van post.

Artikel 6. Tarieven, facturering en betalingsconditie

 1. De tarieven voor de overeengekomen diensten zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 2. Facturering geschiedt direct nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
 3. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien hieraan niet wordt voldaan zal een betalingsherinnering worden gestuurd en worden administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 7. OvermachtDe overeenkomst kan met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden beëindigd:

 1. Indien Servicebureau SansSouci haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van het niet nakomen door opdrachtgever van het gestelde in de gesloten overeenkomst met in acht neming van de algemene voorwaarden en betalingscondities.
 2. In geval van faillissement van Servicebureau SansSouci.
 3. Zich onvoorziene omstandigheden/calamiteiten voordoen waardoor nakoming door de wederpartij redelijkerwijs niet meer van Servicebureau SansSouci kan worden verlangd.

Artikel 8. Klachtenprocedure

 1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen mondeling en schriftelijk uiterlijk binnen zeven dagen na het ontstaan van de klacht aan Servicebureau SansSouci kenbaar te worden gemaakt.
 2. De klacht zal per direct in behandeling worden genomen en binnen twee weken worden afgehandeld.

Artikel 9. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Servicebureau SansSouci is het Nederlandse recht van toepassing.

U kunt deze voorwaarden ook downloaden.